Cele statutowe

 

Celem działania Ciechanowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jest czuwanie nad bezpieczeństwem życia ludzkiego na wodach (śródlądowych i morskich przybrzeżnych), a w szczególności:

 1. pobudzanie, popieranie i rozwijanie wszelkich inicjatyw zmierzających do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodach
 2. zwiększenie udziału społeczeństwa w ratowaniu tonących, upowszechnianiu nauki i umiejętności pływania
 3. niesienie bezpośredniej pomocy tonącym.


Ciechanowskie WOPR realizuje swoje zadania przez:

 1. popularyzowanie celów statutowych i jednocześnie w swoich szeregach osób fizycznych oraz osób prawnych zainteresowanych działalnością w zakresie bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodzie
 2. prowadzenie działalności profilaktycznej zmierzającej do zmniejszenia liczby nieszczęśliwych wypadków na wodzie
 3. prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania nauki i umiejętności pływania oraz przyjmowanie egzaminów na karty pływackie
 4. propagowanie znajomości przepisów obowiązujących na wodach i w obiektach przywodnych, oraz prowadzenie społecznej kontroli przestrzegania tych przepisów
 5. wymianę doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodzie oraz inicjowanie niezbędnych prac naukowo-badawczych w tym zakresie
 6. prowadzenie szkolenia w zakresie ratownictwa wodnego, oraz współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi i instytucjami zainteresowanymi sprawami bezpieczeństwa na wodzie
 7. współdziałanie z zakładami działającymi na danym terenie produkującymi wodny sprzęt ratowniczy
 8. organizowanie drużyn WOPR nad wodami,
 9. prowadzenie wśród członków działalności wychowawczej zmierzającej do stałego podnoszenia poziomu moralnego, etycznego i kwalifikacji w ratownictwie wodnym
 10. popieranie wynalazczości, racjonalizatorstwa oraz produkcji taboru i sprzętu ratunkowego zwiększającego bezpieczeństwo na wodach i prowadzenie działalności gospodarczej
 11. kontrolowanie warunków bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą
 12. inicjowanie i podejmowanie innej działalności zmierzającej do realizacji statutowych celów i zadań.

Komentowanie jest wyłączone.